Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Výzva na okliesnenie stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2022 .
Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251 /2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky

Prerušenie distribúcie elektriny 10.11.2021

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme bude dňa 10.11.2021 v čase medzi 7:30-13:30 prerušená dodávka elektriny pre ulice a čísla domov:

DEVIČANY č. 703/1
LOKALITA VINICE č. 4,7,9,11,11/VE,19,19/ZA,20,23,26/VE,29,31,32,35,38,39/VE,40,45,47,49,49/VE,131/
BL,140,242,243,249,261,263,264,271,274,287,292,296,703,766/4,985/2

Revízne kontroly plynových zariadení

 • Vykonávam odbornú skúšku a odbornú prehliadku plynového zariadenia vykonanej podľa vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.
 • Odborná prehliadka spotrebičov: plynové kotle, plynové kachle – gamatky, plynové prietokové ohrievače, plynové sporáky, plynové bojlery
 • Odborná prehliadka rozvodov plynu a regulátora tlaku plynu a plynomeru.
  Prevádzková odborná prehliadka sa vydáva na dobu:
  • Rozvody 3 roky
  • Spotrebiče 1 rok
 • Montáž šetričov plynu na plynové spotrebiče, ktorými viete ušetriť až 6 – 20% plynu.
  Jedná sa o magnetizovač plynu s úsporou energie a s podporou horenia:
  o  Menšia spotreba plynu – väčšia výhrevnosť
  o  Vypúšťanie menej škodlivých látok do ovzdušia
  o  Rýchla montáž

Arpád Sitka
Kontakt : t.č. 0905692376

Cena revízie 39,-Eur za domácnosť.

Voľné pracovné miesto – Tatiar

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa

Združenie obcí pre separovaný zber „TATIAR”
Čierne blato 38, 935 05 Pukanec

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
združenia obcí pre separovaný zber „TATIAR”
Čierne blato 38, 935 05 Pukanec

Predpokladaný nástup do funkcie:                       01.11.2021

Kvalifikačné predpoklady: min. stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie výhodou

Ďalšie požiadavky:
– znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
– znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti verejnej správy a samosprávy
– organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
– počítačové znalosti: MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet
– znalosť zákona o verejnom obstarávaní

Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, telefonický kontakt
– kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
– štruktúrovaný profesijný životopis
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Mzdové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov min. 1 000,- € v hrubom

Termín a miesto podania žiadosti:
Žiadosť do výberového konania a požadované doklady do výberového konania doručte do 15.10.2021na adresu:
Obec Pukanec,
Ing. Ján Rievaj,
predseda združenia,
Námestie mieru 11,
935 05 Pukanec,

Obálku označte heslom: VÝBEROVÉ KONANIE

Termín a miesto výberového konania: 19.10.2021 o 09:30 hod. v Miestnej knižnici v Pukanci. Uchádzači, ktorí budú spĺňať podmienky, budú dňa 18.10.2021 telefonicky pozvaní na výberové konanie. V prílohe je popis práce riaditeľa združenia.

Ing. Ján Rievaj
Predseda Správnej rady Združenia obcí
pre separovaný zber „TATIAR”

Ponuka bytov Pukanec

Firma JG-STAVING PLUS s.r.o. v spolupráci s obcou Pukanec plánuje výstavbu bytového domu s 18 bytovými jednotkami, kde budú k dispozícii 1 izbové, 2 izbové a 3 izbové byty.

Pre čo najlepšie rozdelenie bytového domu žiadame záujemcov o nahlásenie o aký typ bytu majú záujem.

Kontaktujte nás: 0903991660, info@jgstavingplus.sk v pracovné dni v pondelok – piatok v čase: 8:00 – 14:30 hod.

ilustračná fotografia


JG-STAVING PLUS, s.r.o., Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
IČO: 36029181 IČ DPH: SK2021375411
Tel.: 0911991660, 0903991660, e-mail: info@jgstavingplus.sk
web: www.jgstavingplus.sk

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v celom katastrálnom území okresu LEVICE

od 17.06.2021 od 08:00 hod.  do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti            s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok  a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba       v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste   v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 • urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 • vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 • prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

DOKUMENT NA STIAHNUTIE:

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na 4. riadne zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V DEVIČANOCH, ktoré sa bude konať dňa 03.06.2021 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program 4.riadneho zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Schválenie zámeru prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku pre pani Evu Darážovú, bytom Devičany č. 125, podľa §9a ods.8b/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí – odkúpenie časti z obecného pozemku par. č. 1970/1 -C-KN na základe predloženého Geometrického plánu č. 47/2021 zo dňa 29.03.2021, úradne overeným pod číslom 294/2021, novovzniknutý pozemok C -KN, parcela 1970/1 O o výmere 699 m2 ostatná plocha, cena pozemku je určená ZP č. 170/2021 -jednotková cena 2,39 €/m2.
 5. Schválenie zámeru prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku pre Ing. Daniela Tunegu a Ing. Iveta Tunegová, bytom Gercenova č.27, 851 01 Bratislava podľa §9a ods.8b/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí – odkúpenie časti z obecného pozemku par. č. 1968/1 -C -KN na základe predloženého Geometrického plánu č. 34987886 – 40/20 zo dňa 14.12.2020, úradne overeným pod číslom 1271/2020, novovzniknutý pozemok C -KN, parcela 1968/14 o výmere 35 m2 zastavaná plocha, pozemok C-KN, parcela 1968/15 o výmere 175 m2 zastavaná plocha cena pozemku je určená ZP č. 170/2021 -jednotková cena 2,39 €/m2.
 6. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo územia lesa podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. -vyjadrenie a rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub pre obec Devičany -vydané Okresným úradom Levice odbor ŽP.
 7. Predloženie správy nezávislého audítora k záverečnému účtu obce Devičany.
 8. Žiadosť Ing. Zuzany Cucorovej a Ing. Milana Cucora bytom Poľná č. 3, Levice o odkúpenie časti obecného pozemku kat. územie O. Devičany.
 9. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku v kat. území O. Devičany podanú Jozefom Gumáňom, Perecká 4, Levice.
 10. Usporiadanie vl. vzťahov k pozemku oddelenie par. č. C KN 1495/1 bez LV, par. č. 1401 E KN LV 1.
 11. Schválenie zámeru prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku pre pani Mgr. Evu Uhrinčaťovú PhD., bytom Devičany č. 155, podľa §9a ods. 8b/ zákona číslo 13 8/1991 Zb. o majetku obcí -odkúpenie časti z obecného pozemku z par. č. 1970/1 -C-KN, výmera 4483 m2, novovzniknutá parcela CKN par. číslo 1970/8 výmera 147 m2 a odkúpenie novovzniknutých pozemkov par. č. 1970/7, výmera 189 m2, parcela CKN a par. číslo 1970/9, výmera 36 m2 , parcela CKN s parcelného čísla 1970/2, výmera 2982 m2 na základe predloženého Geometrického plánu číslo 131/2020 úradne overeného/ pod číslom 10/2021, zastavaná plocha, cena pozemku je určená ZP č. 170/2021 -jednotková cena 2,39 €/m2.
 12. Schválenie zámeru prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku pre pani Mgr. Moniku Slížikovú, bytom Devičany č. 157, podľa §9a ods.8b/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí -odkúpenie časti z obecného pozemku z par. č. 1970/4 -C KN, výmera 459 m2 na základe predloženého Geometrického plánu č. 52/2004 úradne overeným pod číslom 635/04, zastavaná plocha, cena pozemku je určená ZP č. 170/2021 – jednotková cena 2,39 €/m2.
 13. Rôzne, Diskusia
 14. Záver

Ing. Dana Lančaričová
starostka obce

Uznesenie vlády č. 203/2021

Uznesenie vlády SR 203/2021 a príslušné vyhlášky

UZNESENIE VLÁDY 203-2021
UZNESENIE VLÁDY 203-2021
UZNESENIE-VLADY-203-2021.pdf
366 KB
74 Downloads
Detaily
Vyhlaska 175
Vyhlaska 175
vyhlaska_175.pdf
229 KB
63 Downloads
Detaily
Vyhlaska 176
Vyhlaska 176
vyhlaska_176.pdf
314 KB
58 Downloads
Detaily
Vyhlaska 186
Vyhlaska 186
vyhlaska_186.pdf
325 KB
54 Downloads
Detaily
Vyhlaska 187
Vyhlaska 187
vyhlaska_187.pdf
250 KB
68 Downloads
Detaily
Návrat na vrch stránky
Translate »