Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Ponuka bytov Pukanec

Firma JG-STAVING PLUS s.r.o. v spolupráci s obcou Pukanec plánuje výstavbu bytového domu s 18 bytovými jednotkami, kde budú k dispozícii 1 izbové, 2 izbové a 3 izbové byty.

Pre čo najlepšie rozdelenie bytového domu žiadame záujemcov o nahlásenie o aký typ bytu majú záujem.

Kontaktujte nás: 0903991660, info@jgstavingplus.sk v pracovné dni v pondelok – piatok v čase: 8:00 – 14:30 hod.

ilustračná fotografia


JG-STAVING PLUS, s.r.o., Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
IČO: 36029181 IČ DPH: SK2021375411
Tel.: 0911991660, 0903991660, e-mail: info@jgstavingplus.sk
web: www.jgstavingplus.sk

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v celom katastrálnom území okresu LEVICE

od 17.06.2021 od 08:00 hod.  do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti            s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok  a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba       v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste   v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 • urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 • vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 • prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

DOKUMENT NA STIAHNUTIE:

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na 4. riadne zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V DEVIČANOCH, ktoré sa bude konať dňa 03.06.2021 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program 4.riadneho zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Schválenie zámeru prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku pre pani Evu Darážovú, bytom Devičany č. 125, podľa §9a ods.8b/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí – odkúpenie časti z obecného pozemku par. č. 1970/1 -C-KN na základe predloženého Geometrického plánu č. 47/2021 zo dňa 29.03.2021, úradne overeným pod číslom 294/2021, novovzniknutý pozemok C -KN, parcela 1970/1 O o výmere 699 m2 ostatná plocha, cena pozemku je určená ZP č. 170/2021 -jednotková cena 2,39 €/m2.
 5. Schválenie zámeru prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku pre Ing. Daniela Tunegu a Ing. Iveta Tunegová, bytom Gercenova č.27, 851 01 Bratislava podľa §9a ods.8b/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí – odkúpenie časti z obecného pozemku par. č. 1968/1 -C -KN na základe predloženého Geometrického plánu č. 34987886 – 40/20 zo dňa 14.12.2020, úradne overeným pod číslom 1271/2020, novovzniknutý pozemok C -KN, parcela 1968/14 o výmere 35 m2 zastavaná plocha, pozemok C-KN, parcela 1968/15 o výmere 175 m2 zastavaná plocha cena pozemku je určená ZP č. 170/2021 -jednotková cena 2,39 €/m2.
 6. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo územia lesa podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. -vyjadrenie a rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub pre obec Devičany -vydané Okresným úradom Levice odbor ŽP.
 7. Predloženie správy nezávislého audítora k záverečnému účtu obce Devičany.
 8. Žiadosť Ing. Zuzany Cucorovej a Ing. Milana Cucora bytom Poľná č. 3, Levice o odkúpenie časti obecného pozemku kat. územie O. Devičany.
 9. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku v kat. území O. Devičany podanú Jozefom Gumáňom, Perecká 4, Levice.
 10. Usporiadanie vl. vzťahov k pozemku oddelenie par. č. C KN 1495/1 bez LV, par. č. 1401 E KN LV 1.
 11. Schválenie zámeru prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku pre pani Mgr. Evu Uhrinčaťovú PhD., bytom Devičany č. 155, podľa §9a ods. 8b/ zákona číslo 13 8/1991 Zb. o majetku obcí -odkúpenie časti z obecného pozemku z par. č. 1970/1 -C-KN, výmera 4483 m2, novovzniknutá parcela CKN par. číslo 1970/8 výmera 147 m2 a odkúpenie novovzniknutých pozemkov par. č. 1970/7, výmera 189 m2, parcela CKN a par. číslo 1970/9, výmera 36 m2 , parcela CKN s parcelného čísla 1970/2, výmera 2982 m2 na základe predloženého Geometrického plánu číslo 131/2020 úradne overeného/ pod číslom 10/2021, zastavaná plocha, cena pozemku je určená ZP č. 170/2021 -jednotková cena 2,39 €/m2.
 12. Schválenie zámeru prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku pre pani Mgr. Moniku Slížikovú, bytom Devičany č. 157, podľa §9a ods.8b/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí -odkúpenie časti z obecného pozemku z par. č. 1970/4 -C KN, výmera 459 m2 na základe predloženého Geometrického plánu č. 52/2004 úradne overeným pod číslom 635/04, zastavaná plocha, cena pozemku je určená ZP č. 170/2021 – jednotková cena 2,39 €/m2.
 13. Rôzne, Diskusia
 14. Záver

Ing. Dana Lančaričová
starostka obce

Uznesenie vlády č. 203/2021

Uznesenie vlády SR 203/2021 a príslušné vyhlášky

UZNESENIE VLÁDY 203-2021
UZNESENIE VLÁDY 203-2021
UZNESENIE-VLADY-203-2021.pdf
366 KB
59 Downloads
Detaily
Vyhlaska 175
Vyhlaska 175
vyhlaska_175.pdf
229 KB
36 Downloads
Detaily
Vyhlaska 176
Vyhlaska 176
vyhlaska_176.pdf
314 KB
33 Downloads
Detaily
Vyhlaska 186
Vyhlaska 186
vyhlaska_186.pdf
325 KB
40 Downloads
Detaily
Vyhlaska 187
Vyhlaska 187
vyhlaska_187.pdf
250 KB
44 Downloads
Detaily

✿ Zápis do MŠ Pukanec ✿

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, ZÁHRADNÁ 2, PUKANEC
na školský rok 2021/2022

Rodič podáva písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa); tlačivo na stiahnutie je na stránke obce Pukanec alebo si ho vyzdvihnite priamo v materskej škole.

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE!
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Podávať žiadosť je možné od 3. mája do 31. mája 2021 takto:

vyplnenú žiadosť môžete priniesť osobne v pracovných dňoch v čase od 6.30 hod. do 16. 00 hod.
poštou na adresu: Materská škola, Záhradná 2, Pukanec, 93505
elektronicky na mail – mspukanec@centrum.sk

Kontakt: Mgr. Jana Tuhá, riaditeľka MŠ
Mobil: 0911 953 954, pevná linka: 036/6393138

♻ Voľné pracovné miesto ♻

Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR prijme spoľahlivú účtovníčku na TPP .
Náplň práce: komplexné vedenie podvojného účtovníctva, komplexné vedenie mzdovej a personálnej agendy a administratívne práce.
Miesto výkonu práce: Pukanec.
Podmienky: ovládanie programu POHODA a OLYMP, minimálne 2 ročná prax v podvojnom účtovníctve, svedomitosť, pracovitosť, vzťah k enviromentu.
Nástup: ihneď.
Mzda: 900 € brutto.
Životopis a motivačný list prosím zaslať na email: zdruzenie.tatiar@gmail.com do 20.2.2021.

Ambulancia v karanténe

Ambulancia je v karanténe
pre ochorenie COVID-19

predbežne od 4.12. – 8.12.2020 vrátane

lekár na ambulancii je k dispozícii pre telef.
konzultácie, objednávanie liekov

v prípade akútneho stavu, vyžadujúceho vyšetrenie zastupuje MUDr. Sklenárová Tlmače

Výzva na okliesnenie stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 18.01.2021 .
Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251 /2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky

MUDr. Alexandra Krištofová informuje svojich pacientov

MUDr. Alexandra Krištofová informuje svojich pacientov:

že pred každou návštevou ambulancie je nutné dopredu sa telefonicky objednať. Zároveň Vás prosíme pre veľký počet telefonátov  o trpezlivosť a  o opakované telefonovanie.

NECHOĎTE na ambulanciu bez telefonického objednania.

Návrat na vrch stránky