Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Starostka obce:
Ing. Dana Lančaričová

Poslanci OZ:
Ing. Libor Chmelničný, zástupca starostu obce
Vladimír Homoľa
Milan Výboh ml.
Ivana Šušková
Lukáš Kalina

Hlavný kontrolór obce:
Mária Šimková

Zamestnanci obce:
Mgr. Miroslava Balážová, odborný administratívny zamestnanec orgánu samosprávy

Zriadené komisie:

Komisia ochrany verejného záujmu: 
Predseda: Ing. Libor Chmelničný
Členovia: Vladimír Homoľa, Lukáš Kalina, Ivana Šušková, Milan Výboh
náplň práce komisie:
• náplň práce komisie, je daná zákonom číslo 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov – je to sledovať dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov

Ekonomicko-finančná komisia, správa majetku a legislatívy obce: 
Predseda: Milan Výboh ml.
Členovia: Mária Šimková, Bc. Ľubica Bátovská, Milena Szelényiová
náplň práce komisie:
• prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmeny, čerpanie rozpočtu
• prejednáva návrh VZN o miestnych daniach a poplatku
• prejednáva úvery a pôžičky
• dohliada na hospodárenie obce a nakladanie s majetkom

Komisia stavebná a verejného poriadku: 
Predseda: Vladimír Homoľa
Členovia: Ing. Libor Chmelničný, Ján Križan
náplň práce komisie:
• posudzuje koncepcie rozvoja obce
• posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov
• posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce
• posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce
• podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny verejného priestranstva
• predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku v obce
• podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov
• spolupôsobí pri riešení susedských sporov a rôznych prístupkov proti spolunažívaniu

Kultúrna komisia:
Predseda: Ivana Šušková
Členovia: Monika Delingová, Lukáš Kalina, Jana Almási, Adam Chmelničný, Ján Híc ml., Martin Slížik
náplň práce komisie:
• posudzuje návrhy na ochranu a správu kultúrnych pamiatok v obci
• organizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia v obci
• spolupôsobí pri tvorbe a koordinácii kultúrnych činností v obci
• podieľa sa na finančnom zabezpečení kultúrnych podujatí

Návrat na vrch stránky
Translate »