Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Stavebný úrad

Ako postupovať

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 hĺbka 3 mprípojky inžinierskych sietí a oplotenie. Potreba ohlásenia drobnej stavby sa teda vzťahuje len na voľne stojace drobné stavby , ktoré nie sú priamo spojené s hlavnou stavbou a existuje medzi nimi aspoň minimálna manipulačná vzdialenosť. V prípade, že drobná stavba má priamu nadväznosť na hlavnú stavbu a bude vlastne jej prístavbou, je nutné stavebné povolenie bez ohľadu na rozmery. Ako stavebník môžete požiadať aj o dodatočné ohlásenie drobnej stavby, aby ste mali všetko v poriadku. V takom prípade začne stavebný úrad správne konanie a bude zisťovať, či stavba nie je v rozpore s verejným záujmom. Budete tiež musieť doložiť všetky potrebné dokumenty. Pokiaľ  stavebný úrad zistí rozpor, môže Vám nariadiť úpravu alebo odstránenie stavby. Medzi najčastejšie ohlásenia drobných stavieb patrí napr. altánok, nové oplotenie s betónovými tvárnicami, ktorého výška nepresahuje 2m, záhradný domček, sklad náradia, bazén, prístrešok na auto.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Potrebné doklady na vybavenie:

 • Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo na obecnom úrade alebo na stiahnutie)
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • Jednoduchý situačný náčrt
 • Ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti
 • Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcov sietí
 • Pri uskutočňovaní drobnej stavby na ornej pôde stanovisko od Obvodného pozemkového úradu

Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia.  Správny poplatok: fyzická osoba 10 eur, právnická osoba 30 eur

Ohlásenie drobnej stavby – tlačivo

Ohlásenie drobnej stavby (prípojky) – tlačivo

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti – tlačivo


Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Ide o úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti. Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác netreba napríklad v prípade výmeny strešnej krytiny, okien, dverí, elektroinštalácií, nenosných priečok v rámci rodinného domu ako aj výmena plotu v rámci jeho existujúceho trasovania a využívate jeho existujúce základy, maliarske práce, oprava fasády, odkvapové žľaby. Patrí sem napríklad rekonštrukcia resp. oprava strechy, pokým sa nemení jej pôdorys. Ak príde k zmene pôdorysu alebo k významnejšiemu zásahu do konštrukcie strechy a vzhľadu stavby, je potrebné stavebné povolenie.

Potrebné doklady na vybavenie:

 •     Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo na obecnom úrade alebo na stiahnutie)
 •     Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe
 •     Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 •     Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca
 •     Jednoduchý technický opis úprav 

Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia. Správny poplatok: fyzická osoba 10 eur, právnická osoba 30 eur

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác – tlačivo


Územnoplánovacia informácia

Územnoplánovacia informácia sa vybavuje v prípade, ak je potrebné zistiť možný účel využitia kokrétneho pozemku v súlade s platným Územným plánom obce. Územnoplánovacia informácia sa poskytuje pre rôzne úrady a inštitúcie na základe písomnej žiadosti. Potrebné doklady sú list vlastníctva, katastrálna mapa alebo geometrický plán, v niektorých prípadoch postačí aj číslo konkrétnej parcely.

Správny poplatok: bez poplatku

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu – tlačivo


Potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované.

Správny poplatok: bez poplatku

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby – tlačivo


Stavebné povolenie

V prípade, že sa chystáte stavať, alebo plánujete rozsiahlejšiu rekonštrukciu Vášho domu (prístavba, nadstavba), budete potrebovať stavebné povolenie. Povolenie na stavbu si teda musíte vybaviť, ak plánujete stavbu vyššiu ako 5 mktorej zastavaná plocha je väčšia než 25 m² a v prípade podzemnej stavby potrebujete povolenie, ak hĺbka presahuje 3 m.  Akákoľvek stavba bez platného stavebného povolenia je ilegálna stavba a stavebný úrad môže nariadiť je odstránenie. Stavebné povolenie sa vybavuje na stavebnom úrade. Stavebným úradom  je obec, t. j. obecný úrad a stavebné povolenie podpisuje starosta. Stavebné povolenie vybavíte na základe žiadosti o vydanie stavebného povolenia ( kancelária č.1). Vybavením stavebného povolenia môžete poveriť aj niekoho iného, napríklad projektanta alebo inú osobu, ktorá ponúka vybavenie stavebného povolenia a bude Vás v stavebnom konaní pred úradmi zastupovať.  Stavebné konanie sa začne po zaplatení správneho poplatku a predložení spomínanej žiadosti o stavebné povolenie. Po získaní stavebného povolenia je nutné, aby si stavebník po uplynutí 15 – dňovej lehoty ( lehota na odvolanie sa všetkých účastníkov konania voči vydanému stavebnému povoleniu) dal vyznačiť na takéto rozhodnutie tzv. právoplatnosť ( vyznačia Vám ju na spoločnom stavebnom úrade v Leviciach). Táto lehota začína každému účastníkovi konania plynúť dňom doručenia rozhodnutia. 

Doba vybavenia stavebného povolenia sa pohybuje od 30 do 60 dní.  Správny poplatok: fyzciká osoba 50 eur, právnická osoba 100 eur, bytový dom 200 eur.

Náležitosti k vydaniu stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – tlačivo

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti – tlačivo

Žiadosť o vydanie súhlasu stavby stacionárneho zdroja (MZZO) – tlačivo


Predĺženie platnosti stavebného povolenia

Dĺžka platnosti stavebného povolenia je dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Číže do dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti je nutné začať s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť. V prípade, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín začatia s výstavbou je nutné, aby stavebník príslušný stavebný úrad písomne požiadal o predlženie platnosti stavebného povolenia.

Prílohy k žiadosti: Stavebné povolenie, ktorého platnosť sa predlžuje

Správny poplatok: fyzická osoba 30 eur, právnická osoba 100 eur

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia – tlačivo


Dodatočné povolenie stavby

Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami. Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Konanie o dodatočnom povolení stavby sa môže začať na návrh vlastníka stavby, alebo ho začne stavebný úrad z vlastného podnetu ak zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním (tzv.čierna stavba). 

Prílohy sú uvedené v žiadosti o dodatočné stavebné povolenie. 

Správny poplatok: trojnásobok bežnej sadzby stavebného povolenia

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby – tlačivo


Zmena účelu užívania stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti – návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Prílohy sú uvedené v žiadosti o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania. 

Správny poplatok: fyzická aj právnické osoba – 30 eur

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania – tlačivo


Odstránenie stavby

V prípade odstránenia stavby potrebujete získať povolenie na odstránenie stavby. Žiadosť musí podať vlastník stavby. Či ste ním vy, si radšej overte na výpise listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, kde nájdete aj informácie, či nie je stavba zaťažená vecným bremenom alebo plombou. V takomto prípade je nutné daný objekt odpojiť od plynu, vody, elektriky. Pri búraní drobnej stavby /do 25m2/ postačí stavebnému úradu ohlásenie lehoty dokedy bude stavba odstránená. Ako ďalší krok po odstránení stavby nasleduje podanie žiadosti o zrušenie súpisného čísla, nakoľko je potrebné stavbu vymazať z katastra nehnuteľností, aby viac nefigurovala na liste vlastníctva. 

Správny poplatok: fyzická osoba – 20 eur, právnická osoba – 50 eur

Žiadosť o odstránenie stavby


Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Kolaudačné rozhodnutie je dokument, ktorým sa presne určí, na aký účel a za akých podmienok sa môže stavba používať. Kolaudačnému rozhodnutiu predchádza kolaudačné konanie, ktoré zaháji stavebný úrad (ten čo vydal aj stavebné povolenie) na základe žiadosti staviteľa. Čiže po skončení realizácie výstavby alebo rozsiahlej rekonštrukcie je potrebné požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia, ak stavebný úrad od kolaudácie neupustil. Na základe podania žiadosti Vám stavebný úrad zašle oznámenie o dátume a čase konania kolaudácie stavby (prístavby, nadstavby, novostavby), kde Vám aj uvedie presné dokumenty, ktoré bude treba pracovníkom stavebného úradu predložiť. Pokiaľ budete spĺňať všetky podmienky potrebné ku kolaudácii, stavebný úrad Vám vydá samotné kolaudačné rozhodnutie. Na toto rozhodnutie je nutné si dať vyznačiť právoplatnosť ( vyznačíme Vám ju na Obecnom úrade) a to buď po uplynutí 15 dňovej lehoty (lehota na podanie odvolania účastníkov konania) alebo hneď a to vzdaním sa odvolania ( viď. tlačivo ).

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia s vyznačenou právoplatnosťou je potrebné danej novostavbe prideliť súpisné číslo a to podaním žiadosti o pridelenie súpisného čísla. Na základe tejto žiadosti obecný úrad vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, ktoré spolu s kolaudačným rozhodnutím s vyznačenou právoplatnosťou, oznámením o pridelení resp. nepridelení súpisného čísla ( najčastejšie garáž, letné kuchynky) a geometrickým plánom bude treba pre správu katastra, ktorá si ho vyžaduje na zápis novostavby a stavby do katastra nehnuteľností. Pri vyhotovení geometrického plánu pri novostavbách je nutné dať si vyhotoviť aj tzv. zameranie adresného bodu v listinnej forme pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR. Bez uvedeného zamerania adresného bodu Vám nebudeme môcť prideliť súpisné číslo. Adresný bod je zoznam súradníc,ktoré sú potrebné pre záchranné zložky. Ako posledný krok po kolaudácii a pridelení súpisného čísla nasleduje prihlásenie sa na trvalý pobyt ( bližšie info v zložke Evidencia obyvateľstva).

Správny poplatok: rodinný dom: 35 eur, bytový dom 120 eur

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – tlačivo

Čestné prehlásenie o prevzatí rozhodnutia – vzdanie sa odvolania – tlačivo

Prílohy

Návrat na vrch stránky
Translate »