Aktuality

Oznamy


Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ

Zobraziť pozvánku (PDF)

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

Zobraziť dokument (PDF)

Výzva na orezanie stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnutel’ností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnutel’nostiach najneskôr do 15.01.2020 .
Zobraziť oznam (PDF)

Voľby do NR SR 2020

Zobraziť informácie

Pozvánky
Interná smernica č.1/2015 zverejnená v úradných oznamoch – oznamovanie protispoločenskej činnosti na mailovej adrese -oudevicany@gmail.com


Tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú
Žiadosti o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, ako aj Príloha k žiadosti a
Čestné vyhlásenie o veku stavby zverejnené na stiahnutie v úradných oznamoch.


OZNAM

Na webovej stránke Spoločného obecného úradu Levice sú dostupné tlačivá k stavebnej správe a opatrovateľskej službe.