Zrušenie pošty v obci od 1.9.2019

Oznamujeme občanom, že na základe rozhodnutia Slovenskej pošty, a.s. zo dňa 25. 06. 2019 sa v našej obci ZRUŠÍ pobočka Slovenskej pošty s platnosťou od 01.09.2019! Univerzálna služba pre obec Devičany bude aj po zrušení pošty zabezpečovaná v zmysle Požiadaviek nástupníckou Poštou Pukanec, vzdialenou od obce Devičany cca 3,7 km. Doručovanie listových zásielok a balíkov bude zabezpečené dodacou Poštou Pukanec a Strediskom expresných a balíkových služieb, Oddelením regionálneho doručovania Bratislava. Nástupnícka Pošta Pukanec bude zabezpečovať pre obyvateľov obce Devičany aj výdaj nedoručených oznámených zásielok a výplatu dôchodkov v prípade, ak bude v deň výplatného termínu dôchodca doma nezastihnuteľný. Ostatné služby budú obyvateľom obce poskytnuté na nástupníckej alebo ktorejkoľvek inej pošte podľa vlastného výberu.

Momentálne Obec Devičany rokuje s vedením Slovenskej pošty, a.s. ohľadom možnosti vytvorenia novej služby POŠTA – PARTNER, resp. obdobnej služby a rokujeme o podmienkach pre vytvorenie novej prevádzky. Dovtedy budú poštovné služby poskytované podľa hore uvedeného znenia.

Slovenská pošta informácia o zrušení
Slovenská pošta informácia o zrušení
Slovenska-posta-informacia-o-zruseni.pdf
629 KB
109 Downloads
Detaily
Odpoveď vedenia pošty k požiadavke zachovania prevádzky
Odpoveď vedenia pošty k požiadavke zachovania prevádzky
Odpoved-vedenia-posty-k-poziadavke-zachovania-prevadzky.pdf
745 KB
96 Downloads
Detaily

Dôležité – Nová lehota, do ktorej si musia náhradní užívatelia usporiadať svoje užívacie právo

Email občanom od poslanca NR SR Ing. Martina Fecku

Ing. Martin Fecko, poslanec NR SR
Vážený  pán, Vážená pani!

Pozdravujem Vás, a mám za to, že tak ako Vy zastupujete a pracujete pre občanov Vašej obce alebo mesta, tak ja, ako poslanec zákonodarného orgánu – Národnej rady SR, zastupujem a pracujem pre všetkých občanov SR a mali by sme sa spoločne snažiť im dávať potrebné informácie v pravý čas, aby  nemali našim nekonaním straty časové, finančné a ani zdravotné.  

Preto by som Vás chcel touto cestou poprosiť, o vyhlásenie vo Vašom miestnom rozhlase (koľkokrát, to už nechám na Vašom  zvážení), prípadne aj o oznámenie pre občanov inou formou, ako je to u Vás obvyklé, aby sa k informácii dostali včas. Ako viete obcí v SR je takmer  3000, pričom sa  táto informácia týka skoro všetkých , a preto  poprosil by som o jej zverejnenie všade tam, kde je to možné a ak je to možné. Vopred ďakujem za pochopenie.

O čo vlastne ide? 

V kocke, o tzv. náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov, t.j. že neužívate vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám bol odovzdaný pozemkovým úradom, resp. odborom pozemkovým a lesným, príslušného okresného úradu v období od roku 1991 do roku 2008. Riešilo sa to cez § 15 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách (ďalej len zákon) a slangovo sa to nazývalo vyčlenenie pozemku cez pätnástku. Takéto vyčleňovanie vyplynulo z veľkej rozdrobenosti pozemkov, ktoré vlastnili naši občania a neboli obrábania schopné ich podiely, ktoré v jednotlivých parcelách mali. Pre názornosť, priemerný gazda na Slovensku mal pôdu rozdrobenú v 15 až 36 pozemkoch pri celkovej výmere niekoľko málo hektárov poľnohospodárskej pôdy. Keďže po roku 1989 bol veľký dopyt po obrábaní pôdy, tak sa to riešilo náhradným užívaním s garanciou štátu. Tento § 15 bol účinný do 31.12.2007 a rozhodnutia stratili platnosť  31. decembra 2018, ak nebol podaný návrh na podľa osobitného predpisu (§ 12 b zákona č. 504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskych pozemkov). Na túto skutočnosť nadväzuje § 42v zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, ktorý znie:

„Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15  tohto zákona z znení účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu (zákon č. 504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskych pozemkov).“   

Nová lehota – 31. októbra 2019

Do tejto lehoty si musia náhradní užívatelia (nielen podnikatelia) usporiadať svoje užívacie právo (uzatvorenie nájomnej zmluvy, podnájomnej zmluvy, rozhodnutie pozemkového a lesného odboru okresného úradu … ), ak chcú aďalej pokračovať v náhradnom užívaní poľnohospodárskeho pozemku.

Lesných pozemkov by sa to týkať nemalo, nakoľko tie sa odovzdávali len vlastníkom lesa a vo vlastníckych hraniciach príslušných parciel. No niekde sa môže aj to vyskytnúť, hlavne tam, kde boli porastené lesným porastom bývalé pasienky, prípadne orná pôda a nikto druh pozemku (kultúru) nezmenil. Podrobnosti ako postupovať si môžu občania priamo nájsť v zákone č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy ( hlavne v § 12, § 12a, §12b, § 12c a nasl.), alebo sa poradiť priamo s pracovníkmi  na odbore pozemkovom a lesnom príslušného okresného úradu, ktorí to majú vo svojej pracovnej náplni a sú príslušne vyškolení.   

Toľko ku popisu informácie a pokiaľ je niečo nejasné, tak kontakt na mňa je 0908979510.
  
A teraz spomínaný odkaz :

Poslanec NR SR Ing. Martin Fecko, člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, upozorňuje všetkých občanov, ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu, nie vlastnú, ale cudziu (náhradnú) a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 31.októbra 2019 si usporiadali svoje užívacie vzťahy podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskej pôdy…  Nevysporiadaním si tohto vzťahu do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem. 
S úctou

Martin Fecko
Poslanec NR SR

Copyright © 2019 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Všetky práva vyhradené.

Odpad

Tak, ako každý rok aj tento sa opakuje ten istý obraz – odpad, ktorý je všade okolo nás. Plné priekopy plastov popri cestách, nové skládky odpadu v obci aj na mieste, kde by to človek nečakal. Občan sa ešte stále nepoučil, že životné prostredie – príroda tu nie je len pre neho, ale hlavne pre budúce generácie. Bude to ich miesto pre život, ale aké, to závisí len od nás.

Obec aj tento rok pristúpila k čisteniu svojho katastrálneho územia od odpadu popri cestách. Ako prvé sme začali s čistením od Pukanca smerom do dediny. Odpadu bolo požehnane, o čom svedčí aj nasledovná fotodokumentácia. Na čistenie priestranstva pred starou pálenicou, ktoré bolo zarastené náletom a hlavne zanosené odpadom sa podujal pán Ernest Šándor, ktorému je potrebné poďakovať za prácu, ktorú odviedol. Množstvo odpadu, ktoré odtiaľ priviezol na dvor obecného úradu je možné vidieť na uvedených záberoch, bolo to 2100 l.

28.3.2019 sme pokračovali v čistením jarkov pri ceste smerom od strelnice do Devičian. Vzhľadom na množstvo odpadu nám z odvozom pomáhal p. Jožko Majsniar s jeho unikátnym traktorom, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

OÚ Devičany.

Ošetrenie adoptovaných stromčekov

Je čas na ošetrenie adoptovaných stromčekov.

Čo je potrebné:

  • prísť pozrieť si svoj adoptovaný stromček
  • napraviť poškodené, ohnuté pletivo
  • očistiť kmienok stromčeka od stariny
  • spevniť kolíky zatlčením do zeme

POSTARAJ SA O MŇA A JA SA VÁM ODMENÍM KRÁSOU, RADOSŤOU Z TOHO, ŽE RASTIEM A PRÍJEMNÝM PROSTREDÍM, KTORÉ SA VYTVORÍ

 

1 2