Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznámenie zámeru prevodu obecného majetku podľa § 9a ods.8 e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

zámer prevodu obecného majetku podľa:

– § 9a ods.8 e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – 2.) v katastrálnom území Horné Devičany č.148, parcelné číslo 218, parcela registra „ C “ vedená na liste vlastníctva číslo 1 o výmere 522 m2, zastavané plochy a nádvoria / rodinný dom /, vo vlastníctve obec Devičany, spoluvlastnícky podiel 1/1, v cene 22 000 €, rozdelenej na dve splátky – za účelom prisťahovania do obce.
Nasledovne: pri podpise zmluvy 14 000 € a po zápise do katastra nehnuteľností 8 000 €.

Návrat na vrch stránky
Translate »