Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Ochrana lesov pred požiarmi

Vážený spoluobčania!

S príchodom jari, ide ruka v ruke, aj nebezpečenstvo vzniku požiarov. Už tradične v jarnom období vznikajú v lesnom hospodárstve značné materiálne a ekologické škody, ktoré sú spôsobené najmä neopatrným a nedbalým správaním ľudí.

Zásadný vplyv na počet lesných požiarov v jarných mesiacoch mali klimatické podmienky.

V uplynulom  roku  bolo  najviac  lesných  požiarov  zaznamenaných  z dôvodu vypaľovania trávy a suchých porastov a zo spaľovania odpadu a odpadkov.

Letné  obdobie  sa  vyznačuje  okrem  zvýšených  teplôt  aj  zvýšenou  aktivitou poľnohospodárov  a  občanov  pri  zbere  úrody,  ktorý  je  spojený  so  zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

V tejto súvislosti Vás, vážení občania, chceme upozorniť na základné povinnosti fyzických osôb, teda každého občana, vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi. Každá fyzická osoba je povinná:

  • dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
  • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným  nebezpečenstvom  vzniku  požiaru  alebo  v čase  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

a fyzická osoba nesmie:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Fyzická osoba, teda každý občan, má okrem toho aj tieto povinnosti:

  • oznámiť pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na príslušné okresné riaditeľstvo na telefónne číslo 150,
  • sledovať  klimatické  a poveternostné  podmienky  a kontrolovať   miesto

spaľovania,

  • ukladať horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
  • zabezpečiť potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
  • vykonávať kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
  • po  skončení  spaľovania  vykonať  dohasenie  zvyškov  po  spaľovaní a skontrolovať okolie.

Fyzickej  osobe  v  prípade  zistenia  porušenia  zákona  „O  ochrane  pred  požiarmi“ upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 € a v priestupkovom konaní až do výšky 333 €.

Lesné  požiare  v  mnohých  prípadoch  začínajú  horením  pôdneho  pokrytia  a postupným šírením plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké vzdialenosti. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu hasičov, techniky a často aj spoluprácu s občanmi. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov.

Vážení občania aj týmto Vás žiadame o dodržiavanie povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi ako aj o to, aby ste venovali dostatočnú pozornosť Vašim deťom a ich pobytu v prírode. Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode!

Návrat na vrch stránky
Translate »