Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Správne konanie vo veci výrubu na parcele číslo: 1968/1 v k.ú.Horné Devičany.

Obec Devičany v zastúpení starostkou obce ako miestne a vecne príslušný správny orgán podľa §13, ods.4 a §27 zákona číslo 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-sov, §5 a §6 zákona číslo 71/1967 Zb.o správnom konaní(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa §69 ods.1, písm. a) zákona číslo 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa §2, písm f), zákona číslo 416/2001Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
začína správne konanie
vo veci výrubu 11 ks drevín druhu tuja západná a 2 ks. druh drevín cypruštek, rastúcich na parcele číslo: 1968/1 v k.ú.Horné Devičany.
V súlade so zákonom číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní, §18 ods.1-3 a §21 ods.1 zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 21.7.2014 o 9.30 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Devičanoch a mieste predpokladaného výrubu.

Návrat na vrch stránky
Translate »