Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Pozvánka ULPS

Táto udalosť sa skončila

Pozývame Vás na riadne zhromaždenie Urbárskeho lesného pozemkového spoločenstva Devičany, ktoré sa bude konať dňa 23.4.2023, t.j. v nedeľu o 15.30 hod. v Kultúrnom dome v Devičanoch.

Prezentácia členov začina o 14.30 hod.

Program:

  1. Otvorenie, prehlásenie o účasti, schválenie programu
  2. Voľba návrhovej komisie, skrutátorov
  3. Správa výboru o činnosti spoločenstva za rok 2022
  4. Správa DR o kontrolnej činnosti za rok 2022
  5. Správa o hospodárení a účtovnej závierke
  6. Plán činnosti, hospodárenia a rozpočet na r. 2023
  7. Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia
  8. Všeobecná diskusia
  9. Návrh uznesenia a jeho schválenie
  10. Záver

Upozornenie:

– Členovia spoločenstva môžu nahliadnuť do dokumentov, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia 7 dni pred konaním zhromaždenia vždy po dohovore u predsedu ULPS.
– Člen spoločenstva sa na VZ môže dať zastupovať splnomocneným zástupcom, ktorý je povinný pri registrácii predložiť písomné splnomocnenie s podpisom zastupovaného člena spoločenstva aj splnomocnenca, Splnomocnenec je povinný odovzdať toto písomné splnomocnenie pri prezentácii. Tlačivo splnomocnenia je možné stiahnuť z webovej stránky spoločenstva ( www.urbar-devicany.sk ), alebo vyzdvihnúť na OÚ.
-Schválené podiely za rok 2022 a nevyplatené podiely za predchádzajúce 3 roky budú vyplatené po ukončení zhromaždenia.

Po valnom zhromaždení bude podávané občerstvenie

Vzhľadom na dôležitosť prerokovávaných materiálov, účasť členov je žiadúca.

Návrat na vrch stránky
Translate »