Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na 4. riadne zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V DEVIČANOCH, ktoré sa bude konať dňa 03.06.2021 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program 4.riadneho zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Schválenie zámeru prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku pre pani Evu Darážovú, bytom Devičany č. 125, podľa §9a ods.8b/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí – odkúpenie časti z obecného pozemku par. č. 1970/1 -C-KN na základe predloženého Geometrického plánu č. 47/2021 zo dňa 29.03.2021, úradne overeným pod číslom 294/2021, novovzniknutý pozemok C -KN, parcela 1970/1 O o výmere 699 m2 ostatná plocha, cena pozemku je určená ZP č. 170/2021 -jednotková cena 2,39 €/m2.
 5. Schválenie zámeru prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku pre Ing. Daniela Tunegu a Ing. Iveta Tunegová, bytom Gercenova č.27, 851 01 Bratislava podľa §9a ods.8b/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí – odkúpenie časti z obecného pozemku par. č. 1968/1 -C -KN na základe predloženého Geometrického plánu č. 34987886 – 40/20 zo dňa 14.12.2020, úradne overeným pod číslom 1271/2020, novovzniknutý pozemok C -KN, parcela 1968/14 o výmere 35 m2 zastavaná plocha, pozemok C-KN, parcela 1968/15 o výmere 175 m2 zastavaná plocha cena pozemku je určená ZP č. 170/2021 -jednotková cena 2,39 €/m2.
 6. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo územia lesa podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. -vyjadrenie a rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub pre obec Devičany -vydané Okresným úradom Levice odbor ŽP.
 7. Predloženie správy nezávislého audítora k záverečnému účtu obce Devičany.
 8. Žiadosť Ing. Zuzany Cucorovej a Ing. Milana Cucora bytom Poľná č. 3, Levice o odkúpenie časti obecného pozemku kat. územie O. Devičany.
 9. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku v kat. území O. Devičany podanú Jozefom Gumáňom, Perecká 4, Levice.
 10. Usporiadanie vl. vzťahov k pozemku oddelenie par. č. C KN 1495/1 bez LV, par. č. 1401 E KN LV 1.
 11. Schválenie zámeru prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku pre pani Mgr. Evu Uhrinčaťovú PhD., bytom Devičany č. 155, podľa §9a ods. 8b/ zákona číslo 13 8/1991 Zb. o majetku obcí -odkúpenie časti z obecného pozemku z par. č. 1970/1 -C-KN, výmera 4483 m2, novovzniknutá parcela CKN par. číslo 1970/8 výmera 147 m2 a odkúpenie novovzniknutých pozemkov par. č. 1970/7, výmera 189 m2, parcela CKN a par. číslo 1970/9, výmera 36 m2 , parcela CKN s parcelného čísla 1970/2, výmera 2982 m2 na základe predloženého Geometrického plánu číslo 131/2020 úradne overeného/ pod číslom 10/2021, zastavaná plocha, cena pozemku je určená ZP č. 170/2021 -jednotková cena 2,39 €/m2.
 12. Schválenie zámeru prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, predaj obecného majetku pre pani Mgr. Moniku Slížikovú, bytom Devičany č. 157, podľa §9a ods.8b/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí -odkúpenie časti z obecného pozemku z par. č. 1970/4 -C KN, výmera 459 m2 na základe predloženého Geometrického plánu č. 52/2004 úradne overeným pod číslom 635/04, zastavaná plocha, cena pozemku je určená ZP č. 170/2021 – jednotková cena 2,39 €/m2.
 13. Rôzne, Diskusia
 14. Záver

Ing. Dana Lančaričová
starostka obce

Návrat na vrch stránky
Translate »