Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Ako sa pýtať – info adresa

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám  
Akým spôsobom je možné získať informácie? Aký je postup podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám?

1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obcou Devičany (ďalej len „obec“) a ich poskytovanie zamestnancami obecného úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon“) a smernicou starostu obce (ďalej len „smernica“).
2. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v smernici.
3. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

          Obecný úrad
          Devičany 75
          935 04 Devičany
4. Žiadosť sa podáva:
· písomne prostredníctvom pošty,
· písomne osobným podaním v podateľni úradu (viď vyššie uvedená adresa),
· prostredníctvom faxu na tel. č.: 036/6345129
· ústne osobne v pracovných dňoch: pondelok – piatok od 8.00 – 13.00 na pracovisku obecného úradu
· prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: oudevicany@gmail.com
· telefonicky na tel č. : O36/6345129
5. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií je stanovená v Sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.
6. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:

          Obecný úrad
          Devičany 75
          935 04 Devičany

Ziadost O Poskytnutie Informacie
Ziadost O Poskytnutie Informacie
ziadost_o_poskytnutie_informacie.pdf
48 KB
480 Downloads
Detaily
Návrat na vrch stránky
Translate »