Zmluva číslo 5/1000070319

Názov: Zmluva č. : 5/1000070319 o dodávke vody z verejného vodovodu
Uzavretá medzi: Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Odberateľ: Obec Devičany
Dátum podpísania: 30. 06. 2016
Dátum zverejnenia: 25. 07. 2016

Zmluva
Zmluva
Zmluva.pdf
4.0 MB
248 Downloads
Detaily

Oznámenie zámeru prevodu obecného majetku podľa § 9a ods.8 e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

zámer prevodu obecného majetku podľa:

– § 9a ods.8 e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – 2.) v katastrálnom území Horné Devičany č.148, parcelné číslo 218, parcela registra „ C “ vedená na liste vlastníctva číslo 1 o výmere 522 m2, zastavané plochy a nádvoria / rodinný dom /, vo vlastníctve obec Devičany, spoluvlastnícky podiel 1/1, v cene 22 000 €, rozdelenej na dve splátky – za účelom prisťahovania do obce.
Nasledovne: pri podpise zmluvy 14 000 € a po zápise do katastra nehnuteľností 8 000 €.

1 2 3 4 5 6