Operačný program K a HR

konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Devičany
 
Miesto realizácie projektu: Obec Devičany

Operačný program: OP konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Názov riadiaceho orgánu:  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Stránka: http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast–zakladne-dokumenty–6349/128034s

Spolufinancovaný z ERDF

Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky.

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Devičany, 93504 Devičany č. 75

Začiatok realizácie: 09/2010

Ukončenie realizácie: 01/2011

Výška poskytnutého príspevku: 60 666,68 EUR

http://www.hospodarstvo.gov.sk

V roku 2011 uskutočnila obec Devičany projekt komplexnej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Predmetom rekonštrukcie bola jestvujúca sústava verejného osvetlenia, kedy sa modernizovalo 70 svetelných bodov. Súčasťou projektu bolo aj zahustenie siete  o 17 nových svetelných bodov za účelom zvýšenia bezpečnosti verejných priestranstiev. Dôležitým prínosom projektu bola inštalácia nových technológií pri riadení sústavy verejného osvetlenia ako aj optimalizácia rozvádzačov. Realizáciou projektu sa dosiahol hlavný cieľ, ktorým bolo zabezpečenie vyhovujúceho energetického, environmentálneho a svetelno-technického stavu sústavy verejného osvetlenia obce Devičany.

Osvetlenie 2

Picture 1 of 5

Z dejín cirkevného zboru v Devičanoch

Korene kresťanstva na území Devičian siahajú určite ešte do staroslovienskych čias, keďže tunajšia oblasť bola pre svoju blízkosť k Nitre jadrom Veľkej Moravy. Na to však nemáme priame dôkazy.

Prvá zmienka a obci z roku 1075 pochádza z listiny benediktínskeho kláštora v dnešnom Hronskom Beňadiku. V polovici 15.storočia už je na mieste terajšieho chrámu Božieho kresťanský kostol a v jeho okolí cintorín.

Čítať ďalej

Vznik obce Devičany

Devičany majú bohaté dejiny. Spomínajú sa v donačnej listine beňadického opátstva z roku 1075, spomenutú listinu vydal v uvedenom roku Gejza I., panovník feudálneho uhorského štátu, ktorý vznikol v Dunajskej kotline po páde Veľkomoravskej ríše. Devičany bola stará slovenská osada, ktorej obyvatelia sa odprvoti venovali roľníctvu a neskôr i baníctvu. V chotári obce, najmä v jeho severozápadnej časti, ktorý bol bohatý na zlatonosné a striebronosné rudné žily, vidieť dodnes spustnuté štôlne a šachty v ktorých sa dolovalo zlato a striebro asi do roku 1775. V týchto rokoch tu organizovala kutacie práce Anna Mária Hellenbach.

Je pravdepodobné, že v roku 1550 dostala obec názov Prandorf. Neskôr bola obec rozdelená na Horný a Dolný Prandorf. Toto pomenovanie obce bolo v platnosti až do roku 1948, kedy na základe bývalého Povereníctva vnútra v Bratislave dochádza k premenovaniu obce na Dolné a Horné Devičany a od roku 1951 sú obce zlúčené v jednu obec Devičany.

 

 

1 15 16 17 18