Geografická poloha a sídelná štruktúra obce

Administraívne je obec zaradená do územnosprávneho celku Nitrianskeho samosprávneho kraja a do NUTS II Západné Slovensko. Napriek tomu, že z geografického hľadiska obec patrí do regiónu Hont, aktívne pôsobí v regióne Tekov. Zároveň je členom mikroregiónu Hont – Tekov.

Rozloha katastrálneho územia je 2 989 ha. S počtom obyvateľov 402 patrí k malým obciam. Hustota obyvateľstva je 13 obyvateľov na km2.

Občianske združenie Pod Slovenskou bránou

V roku 2012 vzniklo združenie Pod slovenskou bránou, ktorého členom je aj naša obec Devičany. Cieľom tohto združenia je vytvoriť mikroregión, zahŕňajúci obce od Kozároviec, po Uhliská a dolu po Santovku, kde budeme realizovať spoločné aktivity. Občianske združenie sa zapojilo do výzvy NSK a získalo prvé finančné prostriedky. Konkrétne naša obec získala projekt v hodnote 1540 eur, z ktorých plánujeme opraviť studničku Zemianka.

Oznam

Občianske združenie Pod slovenskou bránou informuje verejnosť o podpise zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom o poskytnutí dotácie zrozpočtu NSK na rok 2013 na podporu implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia v rámci Opatrenia 1 Obnova obcí a Opatrenia 2 Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií.

1 13 14 15 16 17 18