Devičany – naša obec III. časť

S príchodom nemeckých kolonistov – baníkov k nám, prichádza s nimi i vzdelanosť. Predpokladá sa, že mali svoje nemecké školy už niekedy v 14. storočí. Slováci v našej dedine si tiež zriadili školu, ale kedy to bolo, či v 15. alebo 16. storočí ťažko povedať. A či sa učilo 2 zimy, alebo 4 zimy ani o tom nie sú záznamy. Záznam je však o tom, že v roku 1628 bola v našom evanielickom zbore kanonická vizitácia, ktorú vykonal superintendent Tery Sexty a v zápise z vizitácie sa uvádza, že obec má evanjelickú školu a školopovinných žiakov. Za nemeckými baníkmi prichádzali k nám Židia, aby tu zriadili obchody a mäsiarstva. Baníci nemali čas obrábať pôdu, preto potrebovali nakupovať najmä predmety osobnej spotreby, múku, pohánku, jačmenné krúpy, med, sviece, obleky, náradie, mäso, masť atď.

            Read more

Devičany – naša obec II. časť

Ako svedčia už arcgeologické nálezy (na Hornej Berianke sa robili neoficiálne vykopávky ), územie našej obce, vzhľadom na už spomínané výhodné klimatické a pôdne podmienky, výhodnú polohu územia a dostatok zvery, bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej (neolit) v rokoch 4000 – 5000 p.n.l. Územie bolo osídlené pravekými lovcami, ktorých neskôr nahradili keltskí roľníci a temeselníci. Po príchode Starých Slovákov na naše územie v 5. – 6. storočí nášho letopočtu si títo najprv budovali hradiská, napr. v Starom Tekove, pri Rybníku, pri Psiaroch na Krivíne v Bohuniciach na Hrádku a možno aj u nás na Háji – čo však je málo pravdepodobné. Až potom začali osídľovať aj údolia pri potokoch. Takto bola založená aj naša obec. Read more

Devičany – naša obec I. časť

Naša obec leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny, 15 km od Levíc v pestrom prírodnom prostredí, pretože chotár obce sa rozkladá na dvoch geomorfologických celkoch. Na severozápade a severe sú to Štiavnické vrchy a juhovýchod a juh patrí do Ipeľskej pahorkatiny, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Štiavnické vrchy sú na Slovensku najmladším pohorím Karpát, lebo vznikli sopečnou činnosťou v mladších treťohorách (neogén), ba posledná sopka tu vybuchla až v štvrtohorách na Putokovom vŕšku pri Hr. Breznici asi pred 120 000 rokmi. Štiavnické vrchy sú tvorené andezitmi a pyroklastikami, ktoré vznikli stmelením rôzneho sopečného materiálu. Najčastejším tmelom je sopečný popol (tufový tmel), a preto sa tieto zlepence nazývajú aj tufové pyroklastiká. Z pyroklastických andezitov je vytvorený kopec Háj (331 m n. m.).  Najvyššie kopce v Štiavnickom pohorí patriace do nášho chotára sú Hôrka (437m), Brezina (551 m), Ostrý vrch (633 m). Hneď pri hranici chotára je Agraš (734 m) a Priesil (747 m). Lesy v našom chotári sú až na malé výnimky listnaté (dub, hrab a iné). Južná a juhovýchodná časť chotára Devičian je Ipeľská pahorkatina, ktorá nie je ideálnou rovinou i keď výškové rozdiely v nej sú najviac 50 m. Počas treťohôr bola táto nížina viackrát zaliata morom a viackrát bola zase súšou. More tu ukladalo sedimenty ílov, pieskov, štrkov a slieňov. V našom chotári je pôdny typ hnedozem a pôdne druhy sú ílovito-hlinité pôdy, ilimerizované pôdy prevažne olejené a v okolí potokov sa nachádza i nivná úrodná pôda. Read more

Výlet k Starohutskému vodopádu a na Veľký Inovec

V roku 1993 som uvažoval, čo urobiť pre svoje zdravie, čo urobiť preto, aby som si udržal kondíciu a ako bojovať proti jarnej únave. A tak sme sa doma dohodli, že každú veľkonočnú sobotu, keď bude priaznivé počasie a zmizne všetok sneh vystúpime na niektorý slovenský vrch. Tento náš plán sme začali hneď aj uskutočňovať a v niektorých rokoch sme zdolali i viac kopcov. Začali sme s tými najbližšími a najnižšími. Zdolali sme Ferianc 546 m n. m., Brezinu 556 m n. m., Tatiar 734 m, Agráš 734 m, Priesil 747 m, Sitno 1009 m, Ostrý vrch 633 m. Všetky uvedené kopce sme zliezli niekoľkokrát. Read more

Výlet na Tekovskú Breznicu

 

Urobte si celodenný výlet do Tekovskej Breznice. Autom treba prejsť iba 20 km z Devičian do Pukanca – Šafranice, na Brehy a z Brehov do Tekovskej Breznice, kde si niekde pri kostole zaparkujete auto. Potom už pôjdete pešo vedľa kostola a cintorína po zelenej značke k nepatrným zrúcaninám Breznického hradu, ktorý je vzdialený asi 2 km vo výške 445 m, to znamená, že musíte prekonať prevýšenie 230 m, čo je asi ako z Bukovca na Brezinu. Read more

Prírodné zdroje

Obec Devičany leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny, 16 km severovýchodne od Levíc, v nadmorskej výške 258 m. Zo severozápadnej strany sú Devičany lemované Štiavnickými vrchmi, s najbližšou vyvýšeninou Brezina 551 m n.m.

Rozloha katastrálneho územia obce meria 2989 ha. V chotári obce, najmä v jeho severozápadnej časti, ktorý bol bohatý na zlatonosne a striebronosné rudné žily, vidieť dodnes spustnuté štôlne a šachty, v ktorých sa dolovalo zlato a striebro asi do roku 1775. V týchto rokoch tu organizovala kutacie práce Anna Mária Hellenbachová.

Priaznivé prírodné podmienky devičianskeho chotára, blízkosť lesa a dostatok pramenitej vody poskytovali oddávna jedinečnú možnosť rozvoja poľnohospodárstva, kde hlavne dominuje pestovanie obilnín, ovocia a zeleniny a dobre sa darí i viniču. Okolité lesy dávajú možnosť lovu vysokej a diviačej zvery a turistiky. Za povšimnutie stojí v lesoch ukrytý poľovnícky kaštieľ, ktorý dal postaviť v 18. storočí rakúsky magnát, rytier Scholler a dnes je majetkom Slovenských lesov.

Medzi rarity nachádzajúce sa v katastri obce patrí vzácny chránený strom Devičianska oskoruša, ktorej vek je odhadovaný na 400 rokov, obvod kmeňa tohto vzácneho stromu je vo výške130 cm nad zemou 432 cm a priemer koruny meria 20 m.

Pekná scenéria pod Štiavnickým pohorím, kde dominantu tvorí bájne Sitno so zalesnenými svahmi a príjemným podnebím, keď je tu 50 letných dní s teplotou nad 25 stupňov C, v zime priemerná teplota 2-3 stupne C, tvorí ideálne prostredie pre turistické túry do okolitých lesov, ktoré ponúkajú hojnosť lesných plodov a húb a pre rybárov možnosť rybolovu na neďalekom rybníku, či priehrade Lipovina vhodnej na vodné športy a kúpanie.

Geografická poloha a sídelná štruktúra obce

Administraívne je obec zaradená do územnosprávneho celku Nitrianskeho samosprávneho kraja a do NUTS II Západné Slovensko. Napriek tomu, že z geografického hľadiska obec patrí do regiónu Hont, aktívne pôsobí v regióne Tekov. Zároveň je členom mikroregiónu Hont – Tekov.

Rozloha katastrálneho územia je 2 989 ha. S počtom obyvateľov 402 patrí k malým obciam. Hustota obyvateľstva je 13 obyvateľov na km2.

1 2 3 4